Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Deklaracja dostęp.
Deklaracja dostęp.

Deklaracja dostępności

Gminny Żłobek w Lisiej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobeklisiagora.dlaprzedszkoli.eu

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- informacje zamieszczone są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed 2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej
a) obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury i myszki. Na początku strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
- procedur COVID-19;
- sprawozdań finansowych;
- informacji o żłobku;
- aktualności;
- informacji o RODO;
- ramowego rozkładu dnia;
- informacji dla rodziców;
- galerii zdjęć;
- piosenek;
- informacji o kadrze żłobka;
- regulaminu organizacyjnego;
- statutu;
- informacji o rekrutacji;
- kontaktu;

b) teksty zamieszczone w serwisie są napisane, w miarę możliwości, w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;

c) redaktor serwisu stara się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;

d) strona daje się znacząco powiększyć i pomniejszać dostępnymi narzędziami przeglądarki [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok;

e) w prawym dolnym rogu strony znajduje się menu dostępności, które wprowadza szereg dogodności:


Kontrast
Na stronie można wybrać jeden z czterech wariantów motywu o zwiększonym kontraście:
- podwyższony kontrast,
- ciemny kontrast,
-lekki kontrast,
- brak kolorów

Na stronie można wybrać jeden z czterech wariantów powiększenia czcionki.
Podświetlenie linków
Na czarnym tle żółte napisy.

Przyjazny dla dyslektyków
Odstępy między tematami
Na stronie można wybrać jeden z trzech poziomów :
- lekkie odstępy,
- umiarkowane odstępy,
- duże odstępy.

Duży tekst
Na stronie można wybrać jeden z czterech poziomów wielkości tekstu.

Kursor
Na stronie można wybrać jeden z trzech poziomów:
- duży kursor,
- reading mask,
- przewodnik do czytania

Line height
na stronie można wybrać jeden z trzech poziomów:
- line height 1,5x
- line height 1,75x
- line height 2x

Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia deklaracji strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranowych.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Żebrowska, e-mail: zlobeklg@lisiagora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 14 6571580. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym fakcie wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą schody. Wejście wyposażone jest również w podjazd, wzdłuż którego znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności
w poruszaniu się.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
• Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
• W budynku nie ma windy- budynek parterowy.


 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-12