Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Procedury COVID-19
Procedury COVID-19

Pliki do pobrania 

1. Oświadczenia rodziców/opiekunów dziecka- załącznik nr 1 do procedur
 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/oswiadczenia-dla-rodzicow.doc
 

2. Deklaracje rodziców/opiekunów dziecka- załącznik nr 2 do procedur
 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobeklisiagora/deklaracja-rodzicow.doc

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
 

GMINNEGO ŻŁOBKA W LISIEJ GÓRZE
 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie Gminnego Żłobka w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do żłobka.

 2. Celem procedur jest:

  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem;

  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem
   w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 3. Regulamin i procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do żłobka jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w żłobku do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19.

 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 3. Organizuje pracę personelu z uwzględnieniem wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19.

 4. Planuje organizację pracy żłobka, na podstawie analizy informacji o liczbie dzieci zebranych od rodziców, którzy decydują się przyprowadzić dziecko do żłobka w czasie pandemii.

 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do żłobka.
  W związku z powyższym wymaga od rodziców/opiekunów podpisania odpowiedniej DEKLARACJI- stanowiącej załącznik nr 2.

 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika – gabinet dyrektora.

 7. Wyposaża w/w pomieszczenie w zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 1 przyłbica, fartuch ochronny, maska z filtrem, co najmniej 10 par rękawiczek.

 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 9. Wyposaża żłobek: w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, w mydła antybakteryjne oraz Instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załączniki nr 4, 4a, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 3.

 10. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na żłobkowym placu zabaw, wyznaczając do tego pracownika.

 11. Zapewnia umieszczenie w przedsionku, przy wejściu do żłobka Instrukcji zdejmowania rękawiczek jednorazowych, stanowiącej załącznik nr 5 oraz kosza na zużyte rękawiczki.

 12. Nadzoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników poprzez zobowiązanie pracowników do monitoringu poszczególnych czynności (wpisywanie godziny wykonania danej czynności w karcie).
 13.  Umieszcza w pokojach: intendentki, socjalnym dla personelu, na widocznym miejscu wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 14. Przygotowuje ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, poprzez załączenie wykazu telefonów do obojga rodziców dzieci w prowadzonych dziennikach zajęć.


 

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik żłobka zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przynajmniej jeden raz dziennie.

 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze żłobka, a ponadto w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4.

 4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po żłobku.

 5. Pracownicy pracują w żłobku wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

  1.Opiekunki i pomoc opiekuna pełniące dyżur w żłobku

a) Organizują działania opiekuńcze w wymiarze 8 godz. dziennie.

b) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w żłobku i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć
w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

c) Instruują i dają przykład, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg Instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 4a.

d) Przypominają, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po wejściu do żłobka, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Korzystają tylko z ręczników papierowych.

      e) Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej zabawce i na placu zabaw.

f) Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

g) Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia - co najmniej raz na godzinę.

h) Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub jakiekolwiek objawy chorobowe.

i) Dokonują pomiaru temperatury u dzieci w wypadku wystąpienia objawów chorobowych.

 

2. Opiekunki nie pełniące dyżuru w żłobku:

W godzinach pracy żłobka pozostają do dyspozycji dyrektora, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

 

3. Woźne:

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywaniaw czystości ciągów komunikacyjnych, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych - załącznik nr 5.

 2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i szafki w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych - załącznik nr 5.

 3. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

 4. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

 

4. Intendentka: 

  1. Dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku obok magazynu.

  2. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.


 

 5. Konserwator wykonuje swoją pracę na swoim stanowisku pracy. Nie ma kontaktu z dziećmi.

 

 

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW


 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w żłobku i podpisują omówione w § 1 pkt. 3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik
  nr 2.

 2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.

 3. Nie wolno posyłać do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.

 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka, jeśli wcześniej chorowało.

 5. Rodzice pilnują, aby dziecko nie zabierało do żłobka zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 8. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze żłobka i podania aktualnych kontaktów w przypadku zmiany numeru.

 9. Bezwzględnie, przy każdym wejściu/wyjściu ze żłobka odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3.

  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do żłobka:

      a) Przyprowadza dziecko do żłobka tylko jedna osoba. Zaleca się, aby w miarę możliwości ta sama osoba również odebrała dziecko.

      b) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni z zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 metry, przy czym należy rygorystycznie 
           przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).

      c) Pracownik dyżurujący w szatni - odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni.

      d) Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w żłobku przynosi: szczelnie zapakowane, uprane, uprasowane ubranie tzw. strój żłobkowy dla dziecka.

      e) W szatni rodzic przebiera dziecko się w strój żłobkowy. Rozbiera ze wszystkich ubrań „domowych”, pakuje je w szczelny woreczek i zostawia w szafce
           w szatni.

      f) Dziecko pod opieką dyżurującego pracownika przechodzi do sali zabaw.

      g) Rodzice mogą przebywać wyłącznie w szatni żłobka, nie mogą przechodzić do innych pomieszczeń. Czas pobytu powinien być skrócony do niezbędnego
          minimum.

 

§ 5

PRACA ŻŁOBKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM


1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do żłobka są zamknięte. Chęć wejścia sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

2.Ograniczenie liczebności grup:

a) Liczba dzieci w poszczególnych grupach, przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 4 m2 na osobę i dostosowana jest do powierzchni sali.

b) Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze żłobka mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników żłobka.

c) Rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować opiekunce obecność dziecka w żłobku, na cały przyszły tydzień - do piątku, do godziny 12.00 (telefonicznie).

d) Opiekunki do godziny 12.30 każdego piątku informują o ilości zgłoszonych dzieci dyrektorowi, który do godziny 13.30 ustala harmonogram pracy na następny tydzień, informując o nim odpowiednich pracowników.


§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA


 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (np. duszności, kaszel, gorączkę):

  1. Opiekunka bezzwłocznie odizolowuje dziecko do gabinetu dyrektora.

  2. Opiekunka bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę lub maskę, fartuch ochronny i rękawiczki.

  3. Opiekunka pozostaje z dzieckiem utrzymując, w miarę możliwości, 2 m odległości.

  4. Opiekunka telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

  5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

  6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

  7. Obszar, w którym przebywało dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.

 2. Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem.

 3. Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę):

  1. Zgłasza telefonicznie ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: gabinetu dyrektora.

  2. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do żłobka.

  3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu zdrowia pracownika wzywa służby, które podejmują dalsze kroki.

  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.

   § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:

  1. Organ prowadzący:

a) Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania żłobka.

b) Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

c) Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem.

 

                                                                   Dyrektor Gminnego żłobka w Lisiej Górze

                                                               mgr Urszula Żebrowska

 


 

Załącznik nr 1

do Procedur bezpieczeństwa na terenie Gminnego Żłobka w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: ………………………………………………………

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, osób kontaktujących się z dzieckiem, nie przebywa na kwarantannie ani nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Żłobka w Lisiej Górze, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w żłobku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie żłobka może dojść do zakażenia COVID – 19;

 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w żłobku (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu żłobek zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie żłobka oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono, pod opieką opiekunki, przeprowadzone do przygotowanego wcześniej pomieszczenia, wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu
  i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja;

 • Dziecko: nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie żłobka, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

 

                                                                                      …………………………………………..

                                                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna

 

Załącznik nr 2

do Procedur bezpieczeństwa na terenie Gminnego Żłobka w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19


 

                                                                                                                                                                  Lisia Góra, dn. ………………………


 

                                         DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

 •  

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINNEGO ŻŁOBKA W LISIEJ GÓRZE W OKRESIE PANDEMII COVID-19”.

 

 

 

 •  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE GMINNEGO ŻŁOBKA
W LISIEJ GÓRZE W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do żłobka tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do żłobka.

 •  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania
u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

 •  

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora żłobka o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

                                                                                                           

                                                                                              …………………………………………..

                                                                                                               podpis rodzica/ opiekuna

Lisia Góra, dnia 12.05.2020 r.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-12