Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  SPRAWOZD. FINANSOWE
SPRAWOZD. FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe za 2019 rok składające się z:

  1. Bilans jednostki budżetowej
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
  4. Informacja dodatkowa

zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisia Góra w zakładce; sprawozdania finansowe za 2019 r.  

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Żłobka w Lisiej Górze za rok 2019 znajduje się pod adresem

https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,a,1758991,gminny-zlobek.html


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-11