Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Statut
Statut

  Załącznik do uchwały Nr XVII/222/2020 Rady Gminy Lisia Góra

   z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Żłobka w Lisiej Górze.


 

STATUT GMINNEGO ŻŁOBKA
W LISIEJ GÓRZE

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Żłobek w Lisiej Górze, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 326
);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 896 ze zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713);
4) niniejszego statutu.

§ 2.

FORMA PRAWNA

1.Żłobek jest gminną jednostką budżetową, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczo-wychowawczych dzieciom zameldowanym na terenie Gminy Lisia Góra lub rodzicom/opiekunom prawnym niezameldowanych na terenie Gminy Lisia Góra, a wskazującym
w rozliczeniu rocznym PIT miejsce zamieszkania gminę Lisia Góra.
2. Żłobek prowadzony jest w Lisiej Górze, w budynku przy ulicy Jaracza 1 i obejmuje teren Gminy Lisia Góra.
3. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Lisia Góra.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

                                                                                                                                                           §3.

CELE I ZADANIA

 1. Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

 2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 lub
  w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia;

 2. zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie
  z jego potrzebami;

 3. pomoc pracującym rodzicom poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania
  i bezpieczeństwa;

 4. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków higienicznych;

 5. prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka;

 6. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka,;

 7. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.

§ 4.

SPOSÓB REALIZACJI

1. Program zabaw i zajęć w Żłobku jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka .

2. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, usług pielęgnacyjnych, pomoc w codziennej higienie, karmienie.

3. Dostosowanie wyposażenia sal żłobkowych do potrzeb małych dzieci.

4. Ustalenie rozkładu dnia w Żłobku uwzględniającego równomierne rozłożenie zajęć i ich

różnorodność.

5. Zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w następujących formach: dzieci młodsze –

spanie w łóżeczkach, dzieci starsze – leżakowanie.

6. Zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, w momencie sprzyjających warunków

atmosferycznych.

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku i terenie wokół niego.

8. Rozwijanie predyspozycji dziecka i przygotowanie do życia w grupie społecznej.

 

Rozdział 3
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 5.

1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Żłobkiem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Lisia Góra.
3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
4. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Lisia Góra.
5. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w §3, a w szczególności za:

- kierowanie bieżącą działalnością Żłobka;

- stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne;

- należyte planowanie, organizowanie pracy Żłobka i usprawnianie jego organizacji;

- opracowanie rocznych planów finansowych Żłobka;

- racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

- sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka;

- prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;

- zapewnienie pracownikom Żłobka bezpiecznych warunków pracy;

- współpracę z rodzicami;

- współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami;

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 6.

1.Żłobek działa w godzinach 6.30 - 16.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem zarządzonej przez dyrektora miesięcznej przerwy wakacyjnej, świąt oraz dni ustalonych przez dyrektora dniami wolnymi od pracy na początku każdego roku szkolnego. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy
w pracy, podejmuje dyrektor Żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach zamknięcia
i przewidywanym terminie zamknięcia, dyrektor Żłobka powiadamia organ prowadzący.

2.Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają w okresach „międzyświątecznych” lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy”.

3.Żłobek może być nieczynny w dniach poprzedzających święta w przypadku zgłoszenia przez rodziców mniej niż 10 dzieci. W określonym przypadku pracownicy Żłobka wykorzystują urlop wypoczynkowy.

4. Informacja o dyżurach zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej dla rodziców.

5. Obecność  dziecka w żłobku rejestrowana jest codziennie  w dzienniku zajęć przez opiekunki dziecięce pracujące w poszczególnych grupach.

6. Rejestry w dziennikach zajęć stanowią  podstawę do opłaty za żywienie dziecka w żłobku oraz odliczenia za dni nieobecne.

7. Kwota podlegająca odliczeniu obejmuje jedynie stawkę żywieniową.

 

                                                                                                                                                             Rozdział 4

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

§ 7.

NABÓR

 

 1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu
  z personelem i przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

 2. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają – w następującej kolejności:

- dzieci rodziców zameldowanych na terenie Gminy Lisia Góra;

- dzieci rodziców oboje pracujących;

- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

- dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Żłobka
w kolejnym roku szkolnym;

- dzieci matek lub ojców, którzy złożyli kartę zgłoszenia do Żłobka, w którym są zatrudnieni.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

- złożenie karty zgłoszenia dziecka do Żłobka;

- złożenie dokumentów potwierdzających określone kryteria;

- złożenie karty informacyjnej o dziecku;

- zapoznanie się ze statutem Żłobka;

- przestrzeganie terminowego uiszczania opłat;

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od dnia 1 września danego roku kalendarzowego, jest złożenie karty zgłoszenia w terminie od 1 marca do 31 marca danego roku.

 2. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 3. Przyjęć do Żłobka dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Żłobka.

 4. Przyjęcie do Żłobka jest uwarunkowane spełnieniem następujących kryteriów:

a) dzieci rodziców/ opiekunów prawnych zameldowanych na terenie Gminy Lisia Góra, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż gmina Lisia Góra – 20 pkt;

b) dzieci rodziców/ opiekunów prawnych oboje pracujących – 30 pkt;

c) dzieci niepełnosprawne – 20 pkt;

d) dzieci matek, ojców lub opiekunów prawnych samotnie je wychowujących – 20 pkt;

e) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 20 pkt;

f) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Żłobka
w kolejnym roku szkolnym – 10 pkt;

g) dzieci rodziców/opiekunów prawnych niezameldowanych na terenie Gminy Lisia Góra, a wskazującym w rozliczeniu rocznym PIT miejsca zamieszkania gminę Lisia Górę – 20 pkt.

 1. W terminie do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego informacja o przyjęciu dziecka do żłobka lub o wpisaniu na listę rezerwową zostanie przekazana elektronicznie lub telefonicznie rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

 

§ 8.

DODATKOWY NABÓR


1. Przyjmowanie do Żłobka dzieci po terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 może nastąpić tylko
w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez Żłobek listy rezerwowej

dzieci oczekujących na przyjęcie.
2. Karty zgłoszeń złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora,
a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie
ze spełnionymi kryteriami.

3. Dziecko wypisane ze Żłobka w ciągu roku, ubiegające się o ponowne przyjęcie, zostanie wpisane na ostatnie miejsce listy rezerwowej, niezależnie od spełnionych kryteriów z § 7 ust. 8.


§ 9.

SKREŚLENIE Z LISTY

 1. Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka może nastąpić w przypadku notorycznego, nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka podejmuje dyrektor Żłobka.

 

       Rozdział 5

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA

 

§ 10.
OPŁATY

 1. Rodzice /opiekunowie prawni nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku, w następujących przypadkach:
  1) żywienie – za każdy dzień nieobecności dziecka, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka;
  2) opłata miesięczna – w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub proporcjonalnie za każdy dzień roboczy nieobecności dziecka w razie zawieszenia działalności żłobka z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Województwa Małopolskiego stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 2. Szczegółową wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku ustala Rada Gminy Lisia Góra odrębną uchwałą.

§ 11.
ZDROWIE DZIECKA

 1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu dziecka.

 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 12.
ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

 1. Do odebrania dziecka ze Żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

 2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Rodziców/Opiekunów pisemnego upoważnienia dla tych osób w Żłobku. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

 3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z Żłobka.

 4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16.30.
  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

 5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor Żłobka. W takiej sytuacji Żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

 7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, personel żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.

 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje z dzieckiem

  w Żłobku 1 godzinę.

 9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem.

 10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko na terenie Żłobka pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 12. Dziecko znajduje się pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania go pod opiekę opiekuna oraz po południu w trakcie odbioru dziecka od momentu zabrania go z grupy, jak również podczas organizowanych uroczystości na terenie Żłobka w trakcie obecności Rodziców.

§ 13.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Żłobek zapewnia dziecku:

        1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

 1. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.

 2. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.

 3. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

 4. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

 5. Indywidualne podejście do dziecka, dobór programu wspierającego talenty dziecka.

 6. Rodzice/Opiekunowie mają w szczególności prawo do:

- rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

- pomocy ze strony Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

- uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną;

- pomocy w kontaktach ze specjalistami: fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą;

- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców;

- uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny;

- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

 

2.Rodzice mają obowiązek:

- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

- regularnego kontaktowania się z personelem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze Żłobka do domu;

- przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania żłobka;

- przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego;

- terminowego uiszczania opłat;

- natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

3. W żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Żłobka.

5. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogą brać udział w zajęciach, które mają charakter otwarty np. dni adaptacyjne, dzień rodziny.

 

Rozdział 6
MIENIE ŻŁOBKA


§ 14.


1. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Lisia Góra.
2. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65)
i zapewnia jego należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie.


Rozdział 7
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 15.


1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późni. zm.)
2. Źródłem finansowania Żłobka są:
1) środki z budżetu Gminy Lisia Góra;
2) odpłatności za usługi świadczone w ramach statutowej działalności;
3) darowizny od instytucji, osób fizycznych i prawnych;
4) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Gminnego Żłobka w Lisiej Górze prowadzi Urząd Gminy Lisia Góra.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16.


1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: „Gminny Żłobek w Lisiej Górze, ul. Jaracza 1,
33-140 Lisia Góra”.

2. Statut może być modyfikowany przez podmiot, który utworzył Żłobek w każdym czasie

3. Niniejszy statut wraz z Regulaminem Organizacyjnym stanowi podstawę działalności Żłobka.

4. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń i na stronie

Internetowej Żłobka.


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-13