Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Menu
Strona głowna  /  Regulamin
Regulamin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ŻŁOBKA

W LISIEJ GÓRZE


 

Tekst jednolity

Uwzględniający zmiany wprowadzone

Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30.08.2021r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie :

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019, poz. 409),

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282),

 • Uchwały Nr XVIII/194/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze,

 • Statutu Gminnego Żłobka w Lisiej Górze.


 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Siedzibą Gminnego Żłobka jest Lisia Góra.

2. Żłobek jest placówką publiczną.

3. Żłobek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Lisia Góra i Rodziców ( prawnych Opiekunów) w formie opłat za pobyt dziecka
w placówce.

4. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Lisia Góra.

5. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.

6. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:

- organizację pracy Żłobka;

- ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku;

- kadrę Żłobka;

- zasady funkcjonowania Żłobka;

- zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.

- organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:

  1. prawa i obowiązki Rodziców,

  2. prawa dzieci.


 

§ 2

Organizacja pracy Żłobka

1. Żłobek dysponuje  50 miejscami.

2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa złożona z dzieci w tym samym, lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem jej potrzeb oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.

3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od 20 tygodnia życia do  3 lat.

4. Opieka w żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia .

5. Po każdej przebytej chorobie zakaźnej, Rodzice/Opiekunowie przedkładają w Żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.

6. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:30 do 16:30.

 § 3

 1. Żłobek działa w godzinach do 6.30 do 16.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej- 1 miesiąc, świąt oraz dni ustalonych przez dyrektora dniami wolnymi od pracy na początku każdego roku szkolnego.

 2. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy, podejmuje dyrektor Żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach zamknięcia i przewidywanym terminie zamknięcia, dyrektor Żłobka powiadamia organ prowadzący .

 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają w okresach „międzyświątecznych” lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy”.

 4. Żłobek może być nieczynny w dniach poprzedzających święta w przypadku zgłoszenia przez rodziców mniej niż 10 dzieci. W określonym przypadku pracownicy Żłobka wykorzystują urlop wypoczynkowy.

 5. Informacja o dyżurach zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej dla rodziców.


 

 § 4

 1. Obecność  dziecka w żłobku rejestrowana jest codziennie  w dzienniku zajęć przez opiekunki dziecięce pracujące w poszczególnych grupach.

 2. Rejestry w dziennikach zajęć stanowią  podstawę do opłaty za żywienie dziecka
  w żłobku oraz odliczenia za dni nieobecne.

3. Kwota podlegająca odliczeniu obejmuje jedynie stawkę żywieniową.

§ 5

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy Żłobka określa Ramowy Rozkład dnia ustalony przez dyrektora, informuje w szczególności o:

- godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka;

- godzinach posiłków w Żłobku;

- zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz;

- godzinach snu i odpoczynku.

2. Ramowy Rozkład Dnia zamieszczony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców
w siedzibie Żłobka.

3. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, dla celów organizacyjnych.

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

 

§ 6

Zasady funkcjonowania Żłobka

W Żłobku funkcjonują 3 oddziały dziecięce, grupujące dzieci w zbliżonym wieku.

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

 2. Wyżywienie;

 3. Higienę snu i wypoczynku;

 4. Zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu;

 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

 6. Działania profilaktyczne, promujące zdrowie;

 7. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się;

 8. Udzielanie doraźnej opieki pielęgniarskiej;

 9. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi;

 10. Opiekę i pomoc pedagogiczną.


 

  § 7

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, do Żłobka przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.

 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, Rodzic/Opiekun zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

  § 8

 1. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez Rodziców /Opiekunów lub inne osoby upoważnione (pełnoletnie).

 2. Dziecko znajduje się pod opieką Rodzica/Opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru: rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania go pod opiekę opiekuna oraz po południu w trakcie odbioru dziecka od momentu zabrania go
  z grupy, jak również podczas organizowanych uroczystości na terenie Żłobka
  w trakcie obecności Rodziców.

 3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że Rodzice/Opiekunowie lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 4. Opiekunowie lub osoby upoważnione odbierają dziecko najpóźniej do godziny 16.30.
  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie
  w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

 5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, personel Żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów
  o zaistniałym fakcie.

 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje
  z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.

 7. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez opiekunów lub inną osobę upoważnioną najpóźniej godzinę od zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się
  z Rodzicami/Opiekunami (osobą upoważnioną), dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji.


 

§ 9

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz za wyżywienie.

 2. Wysokość opłat reguluje uchwała Rady Gminy w Lisiej Górze.

 3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.

 4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie

 5. Opłaty dokonywane są z dołu do 14 – tego każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

 6. W przypadku zalegania z opłatami za pobyt dziecka w Żłobku przez jeden miesiąc dyrektor może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.


 

 § 10

O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie
z podaniem przyczyn.

 

§ 11

Obowiązki pracowników żłobka

1. W Żłobku zatrudnia się: dyrektora, pielęgniarkę/położną, opiekunki dziecięce, intendenta, woźne i konserwatora.

2. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać
z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy
w Żłobku zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.

3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

4. Do podstawowych obowiązków pracowników Żłobka w szczególności należy:

- znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym powierzonych im obowiązków;

- sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego;

- przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych;

- ustawiczne samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji;

- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

- efektywne wykorzystanie czasu pracy i wykonywanie zadań z należytą starannością;

- przestrzeganie Regulaminu Pracy oraz przepisów bhp i ppoż;

- współpraca z innymi pracownikami Żłobka w zakresie wykonywania powierzonych zadań.

 

  § 12

Dyrektor Żłobka

 1. Dyrektor kieruje i zarządza działalnością Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor wyznacza osobe zatrudnioną
  w Gminnym Żłobku, do pełnienia zastępstwa na czas jego nieobecności.

 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Żłobka.

 3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

 4. Dyrektor koordynuje i nadzoruje prace podległych pracowników, a w szczególności:

- sprawuje nadzór merytoryczny;

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie;

- organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Żłobka;

- określa szczegółowe zakresy obowiązków pracowników;

- decyduje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników;

- podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy podopiecznych Żłobka.

5. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i ppoż.

6. Prowadzi i przechowuje określoną odrębnymi przepisami dokumentację działalności Żłobka. 

§ 13

Pielęgniarka /Położna

 1. Sprawuje opiekę nad wychowankami.

 2. Udziela pomocy i opieki w nagłych przypadkach.

 3. Realizuje treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 4. Konsultuje pion żywienia i układanie jadłospisów.


 

§ 14

Opiekunki Dziecięce

 1. Dbają o bezpieczeństwo dzieci.

 2. Wykonują codzienne zabiegi pielęgnacyjne, a także stale oddziałują wychowawczo na dzieci.

 3. Opracowują i realizują program edukacyjny.

 4. Prowadzą dokumentację żłobkową.

 5. Przygotowują, organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i stymulujące rozwój dzieci.

 6. Dbają o wszechstronny rozwój dzieci, pobudzają do aktywności.

 7. Tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i  zainteresowania  poprzez obserwację  i kontakt indywidualny.

 8. Współpracują z innymi specjalistami - logopeda, pedagog.

9. Zawiadamiają pielęgniarkę i dyrektora Żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.

10. Odpowiednio przygotowują dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego  powietrza.

11. Współpracują z Rodzicami/Opiekunami dzieci uczęszczających do Żłobka
w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad Rodzicom/Opiekunom w zakresie wiedzy na temat rozwoju, sprawowanej opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci.

§ 15

Pomoc opiekunki dziecięcej

1. Pomaga opiekunkom w opiece nad dziećmi:

- w czynnościach samoobsługowych dzieci;

- podczas spacerów i wycieczek;

- w innych, wymagających tego sytuacjach.

2. Wykonuje inne polecenia dyrektora lub opiekunek danego oddziału.

 § 16

Intendent

 1. Organizuje zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, gospodarcze i środki czystości.

 2. Codziennie sporządza raporty żywnościowe.

 3. Prowadzi magazyn żywnościowy.

 4. Zapewnia bezpieczeństwo i jakość żywności poprzez przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej - zasad systemu HACCP.

 5. Dysponuje zaliczką stałą na zakupy artykułów spożywczych i zakupy bieżące dla Żłobka i terminowe jej rozliczanie.

 6. Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci.

 7. Podlicza frekwencję obecności dzieci na koniec każdego miesiąca.

 8. Prowadzi ewidencję wpłat  za Żłobek i ściąga zaległości.

 9. Dokonuje wszystkich wpłat niezwłocznie do kasy Żłobka.

 10. Podpisuje dokumenty: raporty kasowe, KP i KW.

§ 17

Konserwator

 1. Systematycznie dokonuje przeglądów pomieszczeń i urządzeń żłobkowych, zgłasza usterki dyrektorowi, w miarę możliwości samodzielnie je naprawia.

 2. Codziennie przegląda teren na zewnątrz Żłobka, eliminuje wszelkie występujące zagrożenia.

 3. Dokonuje napraw urządzeń, sprzętu, zabawek, mebli, itp.

 4. Wykonuje prace remontowe.

 5. Dba o teren wokół Żłobka, tj: odśnieża, posypuje piaskiem, kosi trawę, przycina drzewa i krzewy.

 6. Utrzymuje powierzone narzędzia i urządzenia w dobrym stanie technicznym.

§ 18

Woźna

 1. Utrzymuje we wzorowej czystości pomieszczenia i powierzony sprzęt.

 2. Zmienia pościel w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1x w miesiącu.

 3. Pierze firany, ręczniki i obrusy- w miarę potrzeb.

 4. Podaje dzieciom posiłki.

 5. Pomaga opiekunkom w opiece nad dziećmi:

- w czynnościach samoobsługowych dzieci;

- podczas spacerów i wycieczek;

- w innych, wymagających tego sytuacjach.

6. Wykonuje inne polecenia dyrektora lub opiekunek danego oddziału.

 § 19

Prawa dziecka

 1. Dziecko ma prawo w szczególności do:

- równego traktowania;

- akceptacji takim jakie jest;

- opieki i ochrony;

- poszanowania godności osobistej, intymności i własności;

- wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń;

- nietykalności fizycznej;

- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej;

- poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów;

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

-doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych;

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

- odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

 § 20

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów

Rodzice/Opiekunowie maja prawo do:

1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

 1. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek w rozpoznawaniu przyczyn i trudności

wychowawczych oraz doborze metod udzielanej dziecku pomocy.

 1. Wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy

Żłobka.

4. Kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.

5. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka dyrektorowi Żłobka.

6. Włączania się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci
w Żłobku.

 

Do podstawowych obowiązków Rodziców/Opiekunów dziecka należy:

 1. Przestrzeganie statutu Żłobka.

 2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 3. Przestrzeganie terminowego uiszczania opłat za Żłobek oraz ewentualnych dodatkowych opłat.

 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.

 1. Ścisłe współpracowanie z opiekunem w zakresie opieki, wychowania i edukacji swoich dzieci.

 2. Zaopatrzenie dziecka w bieliznę i odzież na zmianę, piżamę, śliniaki, pampersy, chusteczki higieniczne oraz nawilżane, kremy, butelki, kubeczek, smoczek, mleko, którym na życzenie rodziców, dziecko ma być karmione. Podpisanie osobistych rzeczy dziecka.

8. Zapoznawanie się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki.

9. Przestrzeganie doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Żłobka i stosowanie się do nich.

 

§ 21

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej –dzieci,  Rodziców/Opiekunów i pracowników.

 2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Żłobka.

 

 

Lisia Góra, 30.08.2021 r.                                                                           

                                                                                                                                                                          mgr Urszula Żebrowska

                                                                                                                                                           Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze

 


 


 

 

 

<


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21