Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Regulamin
Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ŻŁOBKA 

W LISIEJ GÓRZE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie :

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458),
 • Uchwały Nr XVIII/194/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze,
 • Statutu Gminnego Żłobka w Lisiej Górze.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Gminnego Żłobka jest Lisia Góra.
 2. Żłobek jest placówką publiczną.
 3. Żłobek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Lisia Góra i Rodziców ( prawnych Opiekunów) w formie opłat za pobyt dziecka w placówce.
 4. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Lisia Góra.
 5. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 6. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
 • organizację pracy Żłobka,
 • ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku,
 • kadrę Żłobka,
 • zasady funkcjonowania Żłobka,
 • zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.
 • organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:

      1. Prawa i obowiązki Rodziców,

      2. Prawa dzieci.

 

§ 2

Organizacja pracy Żłobka

 1. Żłobek dysponuje  30 miejscami.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa złożona z dzieci w tym samym, lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem jej potrzeb oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.
 3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od 20 tygodnia życia do  3 lat.
 4. Opieka w żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia .
 5. Po każdej przebytej chorobie zakaźnej, Rodzice/Opiekunowie przedkładają w Żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
 6. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:30 do 16:30.

 § 3

 1. Żłobek działa w godzinach 6.30 do godziny 16.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej- 1 miesiąc, świąt oraz dni ustalonych przez dyrektora dniami wolnymi od pracy na początku każdego roku szkolnego.
 2. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy, podejmuje dyrektor Żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach zamknięcia i przewidywanym terminie zamknięcia, dyrektor Żłobka powiadamia organ prowadzący .
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają  w okresach „międzyświątecznych” lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy".
 4. Żłobek może być nieczynny w dniach poprzedzających święta w przypadku zgłoszenia przez rodziców mniej niż 10 dzieci. W określonym przypadku pracownicy Żłobka wykorzystują urlop wypoczynkowy.
 5. Informacja o dyżurach zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej dla rodziców.

 § 4

 1. Obecność  dziecka w żłobku rejestrowana jest codziennie  w dzienniku zajęć przez opiekunki dziecięce pracujące w poszczególnych grupach.
 2. Rejestry w dziennikach zajęć stanowią  podstawę do opłaty za żywienie dziecka w żłobku oraz odliczenia za dni nieobecne.
 3.  Kwota podlegająca odliczeniu obejmuje jedynie stawkę żywieniową.

§ 5

 

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy Żłobka określa Ramowy Rozkład dnia ustalony przez dyrektora, informuje w szczególności o:
 • godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
 • godzinach posiłków w Żłobku,
 • zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz,
 • godzinach snu i odpoczynku.

        2. Ramowy Rozkład Dnia zamieszczony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców w siedzibie Żłobka.

        3. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, dla celów organizacyjnych.

        4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

 

§ 6

 

Zasady funkcjonowania Żłobka

    W Żłobku funkcjonują 2 oddziały dziecięce, grupujące dzieci w zbliżonym wieku.

    Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Wyżywienie;
 3. Higienę snu i wypoczynku;
 4. Zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu;
 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 6. Działania profilaktyczne, promujące zdrowie;
 7. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się;
 8. Udzielanie doraźnej opieki pielęgniarskiej;
 9. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
 10.  Opiekę i pomoc pedagogiczną
                                                                    § 7
 11. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, do Żłobka przyprowadzane  są wyłącznie dzieci zdrowe.
 12. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, Rodzic/Opiekun zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

  § 8

 1. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane    i odbierane ze Żłobka przez Rodziców /Opiekunów lub inne osoby upoważnione (pełnoletnie).
 2. Dziecko znajduje się  pod opieką Rodzica/Opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru: rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania go pod opiekę opiekuna oraz po południu w trakcie odbioru dziecka od momentu zabrania go z grupy, jak również podczas organizowanych uroczystości na terenie Żłobka w trakcie obecności Rodziców.
 3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że Rodzice/Opiekunowie lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas  dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 4. Opiekunowie lub osoby upoważnione odbierają dziecko najpóźniej do godziny 16.30.
  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, personel Żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje z dzieckiem w Żłobku
  1 godzinę.
 7. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez opiekunów lub inną osobę upoważnioną najpóźniej godzinę od zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami (osobą upoważnioną), dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

§ 9

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz za wyżywienie.
 2. Wysokość opłat reguluje uchwała Rady Gminy w Lisiej Górze.
 3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie
 5. Opłaty dokonywane są z dołu do 5 – tego każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 6. W przypadku zalegania z opłatami za pobyt dziecka w Żłobku przez jeden miesiąc dyrektor może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.

 § 10

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami.
   Wzór umowy  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyn.

    § 11

Obowiązki pracowników żłobka

 1. W Żłobku zatrudnia się: dyrektora, pielęgniarkę/położną, opiekunki dziecięce, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, woźne i konserwatora.
 2. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w Żłobku zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.
 3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Do podstawowych obowiązków pracowników Żłobka w szczególności należy:
 •        znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym powierzonych im obowiązków;
 •        sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi  przepisami i poleceniami przełożonego;
 •        przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych;
 •        ustawiczne samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji;
 •        przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
 •        efektywne wykorzystanie czasu pracy i wykonywanie zadań z należytą starannością;
 •        przestrzeganie Regulaminu Pracy oraz przepisów bhp i ppoż;
 •        współpraca z innymi pracownikami Żłobka w zakresie wykonywania powierzonych zadań


                                                                                                                                                                   

   § 12

Dyrektor Żłobka

 1. Dyrektor kieruje i zarządza działalnością Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy prawne   i  reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Żłobka.
 3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.
 4. Dyrektor koordynuje i nadzoruje prace podległych pracowników, a w szczególności:
  -sprawuje nadzór merytoryczny;
  - dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie;
  - organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Żłobka;
  - określa szczegółowe zakresy obowiązków pracowników;
  - decyduje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników;
  - podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy podopiecznych Żłobka.

5. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP  i ppoż.

6. Zawiera z Rodzicami/Opiekunami Umowy o świadczeniu usług.

7. Prowadzi i przechowuje określoną odrębnymi przepisami dokumentację działalności Żłobka. 

 

§ 13

Pielęgniarka /Położna

 1. Sprawuje opiekę nad wychowankami.
 2. Udziela pomocy i opieki w nagłych przypadkach.
 3. Realizuje treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 4. Konsultuje pion żywienia i układanie jadłospisów. 

§ 14

Opiekunki Dziecięce

 1. Dbają o bezpieczeństwo dzieci.
 2. Wykonują codzienne zabiegi pielęgnacyjne, a także stale oddziaływują wychowawczo na dzieci.
 3. Opracowują i realizują program edukacyjny.
 4. Prowadzą dokumentację żłobkową.
 5. Przygotowują, organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i stymulujące rozwój dzieci.
 6. Dbają o wszechstronny rozwój dzieci, pobudzają do aktywności.
 7. Tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i  zainteresowania  poprzez obserwację  i kontakt indywidualny.
 8. Współpracują z innymi specjalistami - logopeda, pedagog.
 9.  Zawiadamiają pielęgniarkę i dyrektora Żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.
 10.  Odpowiednio przygotowują dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego  powietrza
 11.  Współpracują z Rodzicami/Opiekunami dzieci uczęszczających do Żłobka w szczególności przez  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad Rodzicom/Opiekunom w  zakresie wiedzy na temat rozwoju, sprawowanej opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci.

 § 15

Intendent

 1.  Organizuje zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, gospodarcze i środki czystości.
 2. Codziennie sporządza raporty żywnościowe.
 3.  Prowadzi magazyn żywnościowy.
 4. Zapewnia bezpieczeństwo i jakość żywności poprzez przestrzeganie Dobrej Praktyki  Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej - zasad systemu HACCP.
 5.  Dysponuje zaliczką stałą na zakupy artykułów spożywczych i zakupy bieżące dla  Żłobka i terminowe jej rozliczanie.
 6. Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci.
 7. Podlicza frekwencję obecności dzieci na koniec każdego miesiąca.
 8. Prowadzi ewidencję wpłat  za Żłobek i ściąga zaległości.
 9. Dokonuje wszystkich wpłat niezwłocznie do kasy Żłobka.
 10.  Podpisuje dokumenty: raporty kasowe, KP i KW.

     § 16

         Konserwator

 1. Systematycznie dokonuje przeglądów pomieszczeń i urządzeń żłobkowych, zgłasza usterki dyrektorowi, w miarę możliwości samodzielnie je naprawia.
 2. Codziennie przegląda teren na zewnątrz Żłobka, eliminuje wszelkie występujące zagrożenia.
 3. Dokonuje napraw urządzeń, sprzętu, zabawek, mebli, itp.
 4. Wykonuje prace remontowe.
 5. Dba o teren wokół Żłobka, tj: odśnieża, posypuje piaskiem, kosi trawę, przycina drzewa  i krzewy.
 6. Utrzymuje powierzone narzędzia i urządzenia w dobrym stanie technicznym.

§ 17

Woźna

 1. Utrzymuje we wzorowej czystości pomieszczenia i powierzony sprzęt.
 2. Zmienia pościel w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1x w miesiącu.
 3. Pierze firany, ręczniki i obrusy- w miarę potrzeb.
 4. Podaje dzieciom posiłki.
 5. Pomaga opiekunkom w opiece nad dziećmi:
 • w czynnościach samoobsługowych dzieci;
 • podczas spacerów i wycieczek;
 • w innych, wymagających tego sytuacjach.

        6. Wykonuje inne polecenia dyrektora lub opiekunek danego oddziału.

  § 18

Prawa dziecka

 1. Dziecko ma prawo w szczególności do:
 •  równego traktowania;
 •  akceptacji takim jakie jest;
 •  opieki i ochrony;
 •  poszanowania godności osobistej, intymności i własności;
 •  wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń;
 •  nietykalności fizycznej;
 •  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej;
 •  poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów;
 •  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 •  doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych;
 •  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 •  odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

 

 § 19

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów

           Rodzice/Opiekunowie maja prawo do:

 1.  Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielanej dziecku pomocy.
 3. Wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji prac Żłobka.
 4.  Kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.
 5.  Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka dyrektorowi Żłobka.
 6. Włączania się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych  dla dzieci w Żłobku

Do podstawowych obowiązków Rodziców/Opiekunów dziecka należy:

 1. Przestrzeganie statutu Żłobka.
 2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. Przestrzeganie terminowego uiszczania opłat za Żłobek oraz ewentualnych dodatkowych opłat.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5.  Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 6. Ścisłe współpracowanie z opiekunem w zakresie opieki, wychowania i edukacji swoich dzieci.
 7. Zaopatrzenie dziecka w bieliznę i odzież na zmianę, piżamę, śliniaki, pampersy, chusteczki higieniczne oraz nawilżane, kremy, butelki, kubeczek, smoczek, mleko, którym na życzenie rodziców, dziecko ma być karmione. Podpisanie osobistych rzeczy dziecka.
 8. Zapoznawanie się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki.
 9.  Przestrzeganie doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Żłobka i stosowanie się do nich.                  § 20

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej –dzieci,  Rodziców/Opiekunów i pracowników.
 2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Żłobka.

 Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 UMOWA  Nr …....../2016/17   zawarta w dniu      01.12.2016r.  pomiędzy   Gminnym Żłobkiem w Lisiej Górze, reprezentowanym przez :  
 P. Urszulę Żebrowską     -      Dyrektora Żłobka,  a  P.  …………..........……………….............……...... legitymującą/ym się dowodem  osobistym  ……...………..…............,  zam. ……………..............................………….........................................     zwanym dalej Rodzicem (Opiekunem).                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                    §1

   Rodzic/Opiekun powierza opiece Gminnego Żłobka w Lisiej Górze dziecko (dzieci) :

1) ……………………...........................................……...…....  ur. …......................…..  w ….................................

2) ……………………...........................................……...……  ur. ….....................….. . w…..................................
  a  Dyrektor Gminnego Żłobka w Lisiej Górze zobowiązuje się do zapewnienia opieki oraz  świadczenia usług   

  zawartych  w  §4 w godz: od................. do.................

                                                                                                   §2

1. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania żłobka określa „Statut Gminnego Żłobka w Lisiej Górze”, dostępny w placówce i na stronie internetowej żłobka.

2. Rodzic/Opiekun  zapisujący dziecko do żłobka potwierdza, że zapoznał się ze Statutem Żłobka i akceptuje  jego postanowienia.

                                                                                                   §3

1.  Zasady ustalania odpłatności za świadczenia udzielane  przez żłobek określa Uchwała  Nr XVIII/195/2016

   Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka          

   w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze  prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.   

                                                                                                   §4
1.  Świadczenia  udzielane przez żłobek  obejmują realizację  zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych:

     a) zajęcia i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka;

     b) zajęcia  i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

     c) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

     d) zabawy i zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

     e) zabawy swobodne i pobyt na świeżym powietrzu.

2. Pracownicy żłobka zapewnijąa dziecku, przez cały okres pobytu w żłobku, opiekę oraz bezpieczne warunki.

                                                                                                   §5

1. Opłata za świadczenia określone w §4 wynosi 250 zł miesięcznie.

1). W okresie wakacyjnym żłobek jest czynny przez jeden miesiąc, tj. lipiec. Minimalną liczbę dzieci,

    wymaganą do  zorganizowania dyżuru wakacyjnego określa się na 10, przy czym  Rodzic/Opiekun

    zobowiązany jest zgłosić w żłobku,  do dnia 31 maja 2017r. chęć skorzystania ze świadczeń żłobka w  okresie

    ustalonego dyżuru.

2). W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka w godzinach poza czasem pracy,  opłata za każdą rozpoczętą

    godzinę pobytu wynosi 10 złotych.

                                                                                                  §6

1. Niezależnie od świadczeń w  zakresie wychowania, nauczania i opieki żłobek zapewnia wyżywienie  za opłatą     

   w wysokości:   śniadanie i drugie śniadanie- 2 zł, obiad –  2,50zł,  podwieczorek – 1,50zł.

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej może być zmieniona przez  Dyrektora Żłobka,  w porozumieniu          

   z Wójtem Gminy Lisia Góra.  Zarządzenie Dyrektora Żłobka,  zmieniające wysokość stawki żywieniowej  

    podawane jest do wiadomości Rodziców z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

3. Miesięczna wysokość opłaty za żywienie dziecka jest zależna od zadeklarowanej dziennej ilości posiłków

    oraz od ilości dni pobytu dziecka w placówce w ciągu miesiąca.

4. Rodzic/Opiekun deklaruje, że  dziecko będzie korzystać z następujących posiłków:
              Śniadanie i drugie śniadanie.................            Obiad  ...….............          Podwieczorek …...............

                                                                                                §7

1. Opłaty, o których mowa w §5  oraz w §6  będą pobierane od Rodziców/ Opiekunów z dołu, przez    

    intendentkę,  do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za  

   ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy następujący po nim dzień powszedni. Po tym terminie   

   naliczane będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

2. Szczegółowa informacja o terminie pobierania opłat w danym miesiącu wywieszana będzie  na tablicy 

     informacyjnej w żłobku.

 

 

<


Ostatnia aktualizacja: 2017-02-01