To takie proste!
Gminny Żłobek w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego żłobka!
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Uchwała Nr XXV/283/2017
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 23 marca 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446; z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, art. 58 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 157 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W uchwale Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt diecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2016r., poz. 4887)-wprowadza się następujące zmiany:
           
1) w § 1 ust. 1 dodaje się zdanie drugie o następującej treści: " W roku kalendarzowym 2017 począwszy od 1 maja 2017r., do 31 grudnia 2017r., miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisia Góra wynosi 150 złotych".
 
2) w § dodaje się ustęp 4 o następującej treści:
 
"Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców z opłat, o których mowa w § 1 w następujących sytuacjach:
 
a) 50% z opłaty stałej za miesiąc w którym wystąpiła nieobecność w żłobku minimum dwutygodniowa po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w którym wystąpiła uzasadniona nieobecność.
 
b) 100 % z opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra
 
 
§ 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-01 20:52:16